Avaliku kirjaliku enampakkumise teade

Kuna 1. oktoobril 2019.a toimunud enampakkumisele ei laekunud ühtegi pakkumist otsustab AS Biotehnoloogia Park Kinnisvara kuulutada välja uue enampakkumise 11. novembril 2019.a.

AS BIOTEHNOLOOGIA PARK KINNISVARA, registrikood 10834232 kui pandipidaja, müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel talle seadusest tuleneva pandiõiguse alusel kuuluvad pandiesemed:

SEADME NIMETUS

Täisautomaatne Kapslite täitja NJP600
(NEW AUTOMATIC CAPSULE FILLER MODEL 600)
Kapslite poleerija YPJ-II
(NEW CAPSULE POLISHER MODEL YPJ-II)
Induktsioon keevitaja Mudel JF-2
(NEW ALUMINUM FOIL INDUCTION SEALER MODEL JF-2)
Tabletitolmu eemaldaja Mudel AV-100
(NEW TABLET DEDUSTER MODEL AV-100)
Loendaja PL7
(NEW TABLET/CAPSULE COUNTERS PL7)
Accuteki Poolautomaatne spindelkorkimisseade/pinguti SSC-6
(USED CAPPER AUTO 6 SPINDLE)
Loendaja PL7
(NEW TABLET/CAPSULE COUNTERS PL7)
Etikettija Mudel -1
Kuumpresskooder JDA-1
(NEW MODEL-1 TABLETOP WRAPAROUND LABELER WITH HOT STAMP CODER)
Konveier
(8 FT CONVEYOR)
Kogumislaud
(48” SS ACCUMULATING TABLE)
SinopedTM Blisterpakkemasin DBH280
(BLISTER PACKAGING MACHINE)
Kuumpresskooder PM250 pedaaliga TFS-101
(AUTOPACKER PM250 MOTOR DRIVING HOT STAMPING CODER)
Vibreeriv sõeluja VS0001, Sõel 30’’
(VIBRATORY SIFTER MACHINE)
Kaksikkoonus blender DCB001
(DOUBLE CONE BLENDER, 10 kg, 25L)
Plastikkoti sulgemismasin (SEALING MACHINE)
Poolautomaatne pneumaatiline korkija
(USED PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC CAPPING MACHINE)
Kontorimööbel
(OFFICE FURNITURE)

Enampakkumisel esemed müüakse komplektina, alghinnaga 10 000 EUR.

Tagatisraha on 10 % alghinnast, so 1000 EUR, mis peab olema laekunud hiljemalt 11.11.2019. a. kella 13.30-ks AS Biotehnoloogia Park Kinnisvara kontole nr EE601010220021605018 SEB Pangas märkega „Tagatisraha pandiesemete ostmiseks”. Enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse, teistele ostjatele tagastatakse tagatisraha enampakkumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.

Ostjal on kohustus demonteerida ja viia pandiesemed ära omal jõul, riisikol ja kulul hiljemalt kahe nädala jooksul valduse üleandmisest. Pandiesemete demonteerimise ja äraviimise kohustus puudub kui ostjaks on pandipidaja või kui ostja sõlmib valduse üleandmisel üürilepingu äriruumide kasutamiseks. Äriruumid asuvad tootmishoones Tiigi 61b, Tartu linn.

Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 11.11.2019.a kell 14.00 pakkumise läbiviijale, AS Biotehnoloogia Park Kinnisvara, aadress/asukoht Tiigi 61b, 50410 Tartu kirjalikult, eesti keeles, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkuja kontaktandmed ja märksõna “Pandiesemed”.

Pakkumises peavad olema märgitud: 
a) pakkuja nimi/ärinimi ja elukoht/asukoht, samuti kontaktandmed (pakkuja isiklik pangakonto number, kuhu tagastada tagatisraha; postiaadress, telefon, e-posti aadress); 
b) pakutav hind numbrite ja sõnadega; 
c) pakkuja selgelt väljendatud siduv nõusolek osta müüdav vara enampakkumise teates sätestatud tingimustel; 
d) kas ostja demonteerib ja viib ära pandiesemed või sõlmib üürilepingu äriruumide kasutamiseks, milles asuvad pandiesemed (selline kohustus puudub, kui pakkujaks on pandipidaja); 
e) kinnitus, et ta on vajalikul määral tutvunud pandiesemete seisukorra, õigusliku staatuse ning sellega seotud õiguste ja kohustustega ning ei oma pretensioone; 
f) maksekorraldus tagatisraha maksmise kohta. Pakkumine ei või olla tingimuslik. Pakkumisele tuleb lisada koopia pakkuja isikut tõendavast dokumendist, Eestis registreeritud juriidilistel isikutel äriregistrikaardi väljavõte, välismaistel juriidilistel isikutel asukohariigis väljaantud registritunnistus või väljavõte vastavast registrist ning teised esindaja esindusõigust tõendavad dokumendid (tõlgituna eesti keelde, juhul kui originaalid on teistes keeltes). Ümbrikud avatakse enampakkumise päeval 11.11.2019.a. kell 14.30.

Enampakkumise võitja tehakse teatavaks enampakkumise päeval. Enampakkumise võitjaks on pakkuja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma pandiesemete ostuhinna AS Biotehnoloogia Park Kinnisvara kontole nr EE601010220021605018 SEB Pangas või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 30 päeva jooksul arvates enampakkumisele järgnevast päevast. Kui enampakkumise võitja ei tasu kogu pandiesemete ostuhinda tähtaegselt, siis tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning tagatisraha enampakkumise võitjale ei tagastata. Pandiesemed antakse ostjale üle pärast ostuhinna täielikku tasumist. AS Biotehnoloogia Park Kinnisvara ei anna pandiesemetega seoses kinnitusi ega tagatisi. Ostja ostab vara müügilepingu sõlmimise olukorras ning ostjal ei ole vara staatusest, seisukorrast ega omadustest tulenevalt õigust esitada nõudeid ega rakendada õiguskaitsevahendeid. 
Enampakkumise korraldajal on kuni müügilepingu sõlmimiseni igal ajal õigus lükata tagasi kõik esitatud pakkumised, loobuda enampakkumisest ning lugeda enampakkumine nurjunuks. Enampakkumise korraldaja ei hüvita enampakkumisel osalejate poolt enampakkumisel osalemiseks tehtud kulutusi ega vastuta enampakkumise korraldamisel enampakkumisel osalejatele tekkinud kahju eest.

Pandiesemete ja äriruumidega saab tutvuda pandiesemete asukohas eelneval kokkuleppel AS Biotehnoloogia Park Kinnisvara juhatuse liikme Andrus Tasaga telefonil 50 98 637.