Projekti peamine eesmärk on muuta Läänemere-äärsete linnade ja piirkondade praegused ebasoodsad toidusüsteemid jätkusuutlikuks. Projekti raames käsitletakse väljakutset, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel puudub sageli suutlikkus, nad vajavad uusi impulsse või uuenduslikke lahendusi, et realiseerida ümaramat ja jätkusuutlikumat toidukeskkonda. Kuna see sihtrühm on eri valdkondade, näiteks ettevõtluse edendamise, tervishoiu, hangete, toidupoliitika või keskkonna jaoks võtmetähtsusega, pakub KISMET neile konkreetseid vahendeid ja tööriistu, et teha paremat koostööd valitsemise, nõudluse ja tootmise poolega.

Pealkiri: Säästlik toidukeskkond
Lühend:  KISMET
Juhtpartner:  Hamburgi linn (DE)
Programm: Interreg Läänemere piirkonna programm 2021-2027

Partnerid:
1. Steinbeis Transfer GmbH (DE)
2. Södertälje omavalitsus (SE)
3. Foodworks Association (DE)
4. Vidzeme planeeringupiirkond (LV)
5. Vejle omavalitsus (DK)
6. Beras InternationalFoundation (SE)
7. Tartu biotehnoloogiapark (EE)
8. ScanBalt (EE)
9. Avalik asutus Leedu Innovatsioonikeskus (LT)
10. Toiduainete innovatsioonikeskus (DK)
11. Prizztech Ltd. (FI)
12. Kagu-Soome rakenduskõrgkool, Xamk (FI)
13. Steinbeis Wissens- undTechnologietransfer GmbH (DE)

Eesmärk:  Töötada välja ja piloteerida programm, mis aitab kaasa jätkusuutlikku toidusõbralikku keskkonna loomisele ja viia see ellu kohalikes innovatsiooniökosüsteemides.

Tegevused:
1. Töötada välja osalus-, juhtimis- ja integratsioonimoodulid, et tuua erinevad sidusrühmad kokku;
2. Koguda sidusrühmade teadmisi, ressursse ja huve, kaasates neid ühisesse teadus- ja innovatsioonikavasse;
3. Töötada välja suunised nõudluse juhtimiseks, tarbijate harimiseks ja tarbijate ja tootjate koostöö edendamiseks, sealhulgas jätkusuutlike, ringmajandusele orienteeritud riiklike toiduhangete väljatöötamiseks;
4. Töötada välja suunised pakkumise juhtimise kohta, toetades tootmismudelite muutmist, mille eesmärk on toiduainesüsteemide põhjalik muutmine.

Tulemused:
1. Programm, mis koosneb kolmest komponendist ja mida saab kasutada mitte ainult projekti partnerlinnades/piirkondades, vaid mida saab korrata ka teistes välja töötatud linnades/piirkondades;
2. Säästva toidu tootmist toetav keskkond, mida edendatakse institutsioonide suutlikkuse tugevdamise kaudu;
3. Koostöö tootjate vahel uute toodete väljatöötamiseks.
Eelarve Kogueelarve: 3 627 012 EUR
Tartu biotehnoloogiapargi eelarve: 214 532 EUR
Rakendusperiood 01.01.2023.-31.12.2025.

Kontaktisik:
Maris Väli-Täht
+372 56621301

Projekti veebileht:
https://interreg-baltic.eu/project/kismet/